نوشته‌ها

ارتباط سنگ پا با پوکه معدنی

ارتباط سنگ پا با پوکه معدنی

کاربرد سنگ پا چیست ؟ اولین انسان هایی که سنگ پوکه معدنی را برای از بین بردن سلول های مرده پوست استفاده کردند، یونانی ها بودند. سنگ پا از خردشدن سنگ پوکه معدنی بدست آماده است. سنگ پا چیست     سنگ پا(پامیس)، سنگی است متخلخل…