Tagged: پوکه معدنی تبریز،پوکه معدنی قروه ،پوکه معدنی نخودی ،پوکه معدنی بادامی،پوکه ارزان ، پوکه معدنی سبک،پوکه معدنی سیاه ،انواع پوکه معدنی

تولید بلوک وبتن وشیب بندی 0

پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی قروه در ایران دو نوع از پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارد: 1- پوکه معدنی قروه با نام علمی  اسکریا (سنگ پای خودمون) پوکه معدنی قروه (کردستان) از جنس...