نوشته‌ها

بلوک پوکه ای

پوکه معدنی براى بلوک زنى   پوکه معدنى سایز عدسى یکى از بهترىن ومناسب ترین پوکه براى بلوک میباشد اىن نوع از پوکه معدنى سایز مابین  عدسى و نخودی مىباشد بلوک پوکه ای وزن بلوک حدود 4 کیلوگرم است.بلوک پوکه ای 3 کیلوگرم پوکه معدنی + 1…