Tagged: فروش سنگ پا سنگ پوکه سنگ آبنما . آبنمای سنگی . آبشار مصنوعی . صخره باغ .

0

سنگ ابنما

سنگ ابنما سازه ای است که در فضای درونی یا بیرونی ساختمان اجرا می شود و در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای...