Tagged: انواع سایزهای پوکه

0

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی پوکه معدنی بادامی یکی از انواع پوکه معدنی است. پوکه معدنی بادامی به پوکه معدنی های بسایز ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر میگویند. خواص پوکه معدنی بادامی وزن هر متر مکعب  پوکه...

چه نوع پوکه برای شیب بندی مناسب است 0

پوکه معدنی فندقی

  پوکه معدنی فندقی پوکه معدنی فندقی یکی از انواع پوکه معدنی است. پوکه معدنی سایز فندقی به پوکه معدنی های بسایز ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر میگویند.پوکه معدنی فندقی   خواص پوکه معدنی سایز...

پوکه فندقی 0

پوکه معدنی نخودی

پوکه معدنی نخودی یکی از انواع پوکه معدنی است. پوکه معدنی سایز نخودی به پوکه معدنی های بسایز ۵ الی ۱۰ میلیمتر میگویند.   خواص پوکه معدنی سایز نخودی وزن هر متر مکعب  پوکه...