گالری تصاویر

پوکه عدسی  یا کله مورچه ای

پوکه عدسی یا کله مورچه ای

عدسی

عدسی

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی

پوکه فندقی

پوکه فندقی

ماسه ی  یا نرمه

ماسه ی یا نرمه