قیمت پوکه معدنی سال ۹۷

نوع پوکه معدنی  قیمت پوکه معدنی  درجه۱ قیمت پوکه معدنی معمولی واحد اندازه گیری کاربرد  وزن  مخصوص هرمتر مکعب
 بادامی یا گردویی تومان ۲۲۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ ۱متر مکعب شیب بندی ساختمان  ۵۰۰الی ۶۰۰
عدسی یا نخودی تومان ۲۷۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ ۱متر مکعب تولید بلوک  ۶۰۰الی ۷۰۰
فندقی تومان ۲۷۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ ۱متر مکعب  شیب بندی ساختمان  ۵۰۰ الی ۶۰۰
پوکه ماسه تومان ۱۷۰۰۰ تومان ۱۴۰۰۰ ۱تن تولید بلوک  ۸۵۰ الی ۱۰۰۰
پوکه مخلوط یا معمولی تومان ۱۰۰۰۰ تومان ۸۰۰۰ ۱متر مکعب پر کردن فضا در تونل و غیره..  ۶۰۰الی ۷۰۰
 کله مورچه ۲۸۰۰۰ ۲۶۰۰۰ریال ۱متر مکعب تولد بلوک سبک  ۶۵۰ الی ۷۵۰
سنگ پوکه ۱۹۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱متر مکعب  ساخت ابنما وصخره  ۶۰۰الی ۷۰۰

با خرید بالای ۶۰متر مکعب میتوانید از تخفیف ویژه بر خوردار شوید

قیمت پوكه معدنی  فندقی    هر یك متر مكعب ۲۷۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  فندقی    یك متر مكعب نوع دو۲۵۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب ۲۲۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب درجه دو۱۹۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب درجه سه ۱۸۰۰۰ تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی    متر مكعب ۲۷۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی یك متر  نوع دو۲۵۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   ۱۷۰۰۰تومان
قیمت پوکه معدنی ماسه ای  یك تن      ۱۷۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع           درجه                دو۱۶۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع           درجه              سه۱۴۰۰۰تومان

تفاوت قیمت انواع پوكه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد

 

بعد از ثبت سفارش حد اکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت مصالح در پای کار تحویل مشتریمیگردد

ارسال توسط ماشین ۶چرخ.۱۰ چرخ .تریلی کمپرسی انجام میشود